เทศบาลตาบลคชสิทธิ์ ตั้งอยู่บริเวณทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอาเภอหนองแค ห่างจากอาเภอหนองแค เป็นระยะทางประมาณ 12 กิโลเมตร ตามถนนเลียบคลองระพีพัฒน์ เทศบาลตาบล คชสิทธิ์ ยกฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาลตาบล ตามพระราชบัญญัติยกฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาลตาบล พ.ศ.2542 ประกาศกระทรวงมหาดไทยในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 116 ตอนที่ 9ก ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2542 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 โดยมีเขตติดต่อดังนี้
ทิศเหนือ ติดกับตาบลโคกตูมและโพนทอง อาเภอหนองแค
ทิศใต้ ติดกับหมู่ที่ 13 ตาบลคชสิทธิ์
ทิศตะวันออก ติดกับหมู่ที่ 12 และหมู่ที่ 3 ตาบลคชสิทธิ์
ทิศตะวันตก ติดกับตาบลระโสม อาเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เทศบาลตาบลคชสิทธิ์ มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 1.19 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 741 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.027 ของพื้นที่จังหวัด มีเขตครอบคลุม 7 หมู่บ้าน แบ่งเป็น 4 ชุมชน ได้แก่
1. ชุมชนบ้านขอนชะโงกพัฒนา ประกอบด้วย หมู่ที่ 8 (บางส่วน) , 9 และ 10
2. ชุมชนตลาดเหนือสามัคคี ประกอบด้วย หมู่ที่ 7 และ 8
3. ชุมชนระพีพัฒน์รวมใจ ประกอบด้วย หมู่ที่ 3 , 1

สภาพทางกายภาพ
เทศบาลตาบลคชสิทธิ์ มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม โดยมีคลองที่สาคัญคือ คลอง ระพีพัฒน์ (คลองชลประทาน) และบริเวณชุมชนมีถนนสายสาคัญผ่าน คือ ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 3043 (สุวรรณศร) และถนนเลียบคลองระพีพัฒน์ทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวา
เทศบาลตาบลคชสิทธิ์ มีลักษณะภูมิอากาศแบบฝนเมืองร้อนเฉพาะฤดู (Tropical Aavanna Climate, Aw) ซึ่งลักษณะภูมิอากาศแบบนี้จะมีฝนน้อยแห้งแล้งในฤดูหนาวและอุณหภูมิค่อนข้างสูงในฤดูร้อนและค่อนข้างจะหนาวเย็นในฤดูหนาว และมีฝนตกชุกในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม ปริมาณน้าฝนเฉลี่ยประมาณ 1,000 มิลลิเมตรต่อปี และอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 28 องศาเซลเซียส
ในเขตเทศบาลมีสวนสาธารณะ สนามกีฬา จานวน 1 แห่ง และสนามเด็กเล่น จานวน 1 แห่ง ซึ่งอยู่ภายในสนามกีฬาชลประทาน มีสถานที่ราชการตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ ดังนี้
1. ที่ทาการไปรษณีย์ตาบลคชสิทธิ์ ตั้งอยู่ริมถนนสุวรรณศร สาย 3043
2. ที่ทาการประตูน้าพระเอกาทศรถ กรมชลประทาน ตั้งอยู่ริมทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 3043 (สุวรรณศร) หรืออยู่ริมถนนเลียบคลองระพีพัฒน์ฝั่งขวา
3. สานักงานเทศบาลตาบลคชสิทธิ์ อาเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ตั้งอยู่ริมถนนเทศบาล 1

 

 

Logo150x150

 

       ลิขสิทธิ์ @2016 เทศบาลตำบลคชสิทธิ์

       26 ม.7 ถนนเทศบาล1 ตำบลคชสิทธิ์ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18250

       โทรศัพท์ 036-340588,036-340589 

       เบอร์แฟกซ์ 036-340587

       งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 036-375199 

       e-mail : Khochasith@gmail.com

       Power by Bangkok Global Software CO.,LTD.