วิสัยทัศน์การพัฒนา
?เทศบาลตาบลคชสิทธิ์เมืองน่าอยู่ คู่เศรษฐกิจยั่งยืน ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี?
พันธกิจ
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มีมาตรฐานและทั่วถึง
2. สร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาสังคมให้น่าอยู่
3. พัฒนาการศึกษาให้มีมาตรฐานและสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นให้ คงอยู่
4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

 

 

Logo150x150

 

       ลิขสิทธิ์ @2016 เทศบาลตำบลคชสิทธิ์

       26 ม.7 ถนนเทศบาล1 ตำบลคชสิทธิ์ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18250

       โทรศัพท์ 036-340588,036-340589 

       เบอร์แฟกซ์ 036-340587

       งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 036-375199 

       e-mail : Khochasith@gmail.com

       Power by Bangkok Global Software CO.,LTD.