01

0

โครงสร้างและอานาจหน้าที่ในการบริหารงานของเทศบาลตาบลคชสิทธิ์
ฝ่ายนิติบัญญัติ ประกอบด้วย ประธานสภาเทศบาล จานวน 1 คน , รองประธานสภาเทศบาล จานวน 1 คน และสมาชิกสภาเทศบาล จานวน 10 คน
ฝ่ายบริหาร ประกอบด้วย นายกเทศมนตรี จานวน 1 คน , รองนายกเทศมนตรี จานวน 2 คน , เลขานุการนายกเทศมนตรี จานวน 1 คน และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี จานวน 1 คน
การบริหารงาน
นายกเทศมนตรีตาบลคชสิทธิ์ เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบและวางนโยบายในการบริหารงานของเทศบาล โดยมีปลัดเทศบาลเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้างของเทศบาล โดยมีส่วนราชการต่างๆ ดังนี้
1. สานักปลัดเทศบาล ประกอบด้วย งานธุรการ , งานวิเคราะห์นโยบายและแผน , งานการเจ้าหน้าที่ , งานนิติการ , งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย , งานทะเบียนราษฎร และ งานประชาสัมพันธ์
2. กองคลัง ประกอบด้วย งานธุรการ , งานพัสดุ , งานการเงินและบัญชี , งานผลประโยชน์ , งานระเบียบและสถิติการคลัง และงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
3. กองช่าง ประกอบด้วย งานธุรการ , งานวิศวกรรม , งานผังเมือง , งานสาธารณูปโภค , งานสวนสาธารณะ และงานจัดสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ
4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย งานธุรการ , งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ , งานส่งเสริมสุขภาพ , งานเผยแพร่และฝึกอบรม , งานรักษาความสะอาด และงานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม
5. กองการศึกษา ประกอบด้วย งานธุรการ , งานบริหารการศึกษา , งานโรงเรียน , งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น และงานกีฬาและนันทนาการ
6. กองสวัสดิการสังคม ประกอบด้วย งานธุรการ , งานส่งเสริมสวัสดิการสังคม และงานพัฒนาชุมชน

 

 

Logo150x150

 

       ลิขสิทธิ์ @2016 เทศบาลตำบลคชสิทธิ์

       26 ม.7 ถนนเทศบาล1 ตำบลคชสิทธิ์ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18250

       โทรศัพท์ 036-340588,036-340589 

       เบอร์แฟกซ์ 036-340587

       งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 036-375199 

       e-mail : Khochasith@gmail.com

       Power by Bangkok Global Software CO.,LTD.