เทศบาลตาบลคชสิทธิ์ ตั้งอยู่บริเวณทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอาเภอหนองแค ห่างจากอาเภอหนองแค เป็นระยะทางประมาณ 12 กิโลเมตร ตามถนนเลียบคลองระพีพัฒน์ เทศบาลตาบล คชสิทธิ์ ยกฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาลตาบล ตามพระราชบัญญัติยกฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาลตาบล พ.ศ.2542 ประกาศกระทรวงมหาดไทยในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 116 ตอนที่ 9ก ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2542 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 โดยมีเขตติดต่อดังนี้
ทิศเหนือ ติดกับตาบลโคกตูมและโพนทอง อาเภอหนองแค
ทิศใต้ ติดกับหมู่ที่ 13 ตาบลคชสิทธิ์
ทิศตะวันออก ติดกับหมู่ที่ 12 และหมู่ที่ 3 ตาบลคชสิทธิ์
ทิศตะวันตก ติดกับตาบลระโสม อาเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เทศบาลตาบลคชสิทธิ์ มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 1.19 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 741 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.027 ของพื้นที่จังหวัด มีเขตครอบคลุม 7 หมู่บ้าน แบ่งเป็น 4 ชุมชน ได้แก่
1. ชุมชนบ้านขอนชะโงกพัฒนา ประกอบด้วย หมู่ที่ 8 (บางส่วน) , 9 และ 10
2. ชุมชนตลาดเหนือสามัคคี ประกอบด้วย หมู่ที่ 7 และ 8
3. ชุมชนระพีพัฒน์รวมใจ ประกอบด้วย หมู่ที่ 3 , 1

สภาพทางกายภาพ
เทศบาลตาบลคชสิทธิ์ มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม โดยมีคลองที่สาคัญคือ คลอง ระพีพัฒน์ (คลองชลประทาน) และบริเวณชุมชนมีถนนสายสาคัญผ่าน คือ ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 3043 (สุวรรณศร) และถนนเลียบคลองระพีพัฒน์ทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวา
เทศบาลตาบลคชสิทธิ์ มีลักษณะภูมิอากาศแบบฝนเมืองร้อนเฉพาะฤดู (Tropical Aavanna Climate, Aw) ซึ่งลักษณะภูมิอากาศแบบนี้จะมีฝนน้อยแห้งแล้งในฤดูหนาวและอุณหภูมิค่อนข้างสูงในฤดูร้อนและค่อนข้างจะหนาวเย็นในฤดูหนาว และมีฝนตกชุกในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม ปริมาณน้าฝนเฉลี่ยประมาณ 1,000 มิลลิเมตรต่อปี และอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 28 องศาเซลเซียส
ในเขตเทศบาลมีสวนสาธารณะ สนามกีฬา จานวน 1 แห่ง และสนามเด็กเล่น จานวน 1 แห่ง ซึ่งอยู่ภายในสนามกีฬาชลประทาน มีสถานที่ราชการตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ ดังนี้
1. ที่ทาการไปรษณีย์ตาบลคชสิทธิ์ ตั้งอยู่ริมถนนสุวรรณศร สาย 3043
2. ที่ทาการประตูน้าพระเอกาทศรถ กรมชลประทาน ตั้งอยู่ริมทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 3043 (สุวรรณศร) หรืออยู่ริมถนนเลียบคลองระพีพัฒน์ฝั่งขวา
3. สานักงานเทศบาลตาบลคชสิทธิ์ อาเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ตั้งอยู่ริมถนนเทศบาล 1

ด้านการศึกษา
เทศบาลตาบลคชสิทธิ์ มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลคชสิทธิ์ จานวน 1 แห่ง และ มีสถานศึกษาในเขตเทศบาล จานวน 2 แห่ง ได้แก่
1. โรงเรียนวัดขอนชะโงก (เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) เป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษา
2. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสระบุรี เป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา

ด้านการศาสนา
ประชากรในเขตเทศบาล 100% นับถือศาสนาพุทธ มีวัดในเขตเทศบาล จานวน 1 แห่ง ได้แก่ วัดขอนชะโงก

ด้านเศรษฐกิจ
โครงสร้างทางเศรษฐกิจหลักของเทศบาลตาบลคชสิทธิ์ ส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมการ ค้าขายพาณิชยกรรมและบริการ รองลงมา ได้แก่ เกษตรกรรม
1) พาณิชยกรรมและบริการ จานวน 186 ราย ได้แก่
- ผู้ประกอบการร้านค้าขายของเบ็ดเตล็ดและของชา จานวน 26 ราย
- ผู้ประกอบการร้านเสริมสวย ตัด/ตกแต่งผม จานวน 5 ราย
- ผู้ประกอบการร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ จานวน 4 ราย
- ผู้ประกอบการร้านจาหน่ายแก็ส จานวน 2 ราย
- ผู้ประกอบการร้านจาหน่ายน้ามัน (ปั๊มหลอด) จานวน 2 ราย
- ผู้ประกอบการร้านขายยาและคลินิก จานวน 5 ราย
- ผู้ประกอบการจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ (ตลาดสดเทศบาล) จานวน 142 ราย
2) อุตสาหกรรม จานวน 1 แห่ง เป็นประเภทอุตสาหกรรมการผลิตขนาดเล็ก ได้แก่
- โรงงานอุตสาหกรรมผลิตถุงมือผ้า
3) เกษตรกรรม จากพื้นที่ทั้งหมดของเทศบาลตาบลคชสิทธิ์ จานวน 741 ไร่ เป็นเนื้อที่ ถือครองทางการเกษตร 164.71 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 22.23 พืชเศรษฐกิจหลักที่สาคัญ ได้แก่ ข้าวนาปี และข้าวนาปรัง
ประเภทพานิชกรรม / การบริการ ประกอบด้วย
1. ตลาดสดเทศบาลตาบลคชสิทธิ์ (ตลาดเย็น) มีสภาพลักษณะเป็นโครงสร้างเหล็กหลังคาผ้าใบ เริ่มก่อสร้างในปีงบประมาณ พ.ศ.2552 ตั้งอยู่บริเวณริมคลองระพีพัฒน์
2. ตลาดเช้า เป็นอาคารโครงสร้างอาคารไม้ ซึ่งมีสภาพเก่า อายุประมาณ 40 ปี ตั้งอยู่บริเวณริมคลองส่งน้า (คลอง 7 ขวา) ที่แยกมาจากคลองระพีพัฒน์
3. ร้านค้า 32 แห่ง ส่วนใหญ่เป็นอาคารเรือนแถวไม้ 2 ชั้น ซึ่งมีสภาพเก่าอายุประมาณ 30 ? 40 ปี อยู่ริมคลองระพีพัฒน์
4. ลานตลาดนัด 1 แห่ง (ค้าขายในวันพฤหัสบดี)

ประเภทอุตสาหกรรม ประกอบด้วย
โรงงานผลิตถุงมือผ้า จานวน 1 แห่ง เป็นโรงงานขนาดเล็ก มีคนงานประมาณ 40?50 คน มีเนื้อที่ประมาณ 11 ไร่
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม ส่วนใหญ่เป็นรอบนอกเขตเทศบาลส่วนคาบเกี่ยวที่อยู่ในเขตเทศบาลมีพื้นที่ประเภทนี้น้อย ซึ่งส่วนมากปลูกข้าวและมีบ้างเล็กน้อยที่ปลูกพืชผักสวนครัวไว้เพื่อบริโภคและจาหน่ายภายในชุมชน
ประเภทการท่องเที่ยว ในเขตเทศบาลตาบลคชสิทธิ์มีสถานที่สาคัญ ได้แก่ องค์หลวงพ่อสาเร็จศักดิ์สิทธิ์ ตั้งอยู่บริเวณถนนเลียบคลองระพีพัฒน์ฝั่งขวา หมู่ที่ 3 ตาบลคชสิทธิ์ เป็นที่เคารพสักการะของประชาชนในเขตและนอกเขตเทศบาลตาบลคชสิทธิ์มาเป็นระยะเวลาอันยาวนาน ซึ่งจะมีการจัดงานประจาปีนมัสการองค์หลวงพ่อสาเร็จศักดิ์สิทธิ์ ระหว่างเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนมกราคมเป็นประจาทุกปี

ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของท้องถิ่น
- โครงสร้างและอานาจหน้าที่ในการบริหารงานของเทศบาลตาบลคชสิทธิ์
ฝ่ายนิติบัญญัติ ประกอบด้วย ประธานสภาเทศบาล จานวน 1 คน , รองประธานสภาเทศบาล จานวน 1 คน และสมาชิกสภาเทศบาล จานวน 10 คน
ฝ่ายบริหาร ประกอบด้วย นายกเทศมนตรี จานวน 1 คน , รองนายกเทศมนตรี จานวน 2 คน , เลขานุการนายกเทศมนตรี จานวน 1 คน และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี จานวน 1 คน
การบริหารงาน
นายกเทศมนตรีตาบลคชสิทธิ์ เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบและวางนโยบายในการบริหารงานของเทศบาล โดยมีปลัดเทศบาลเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้างของเทศบาล โดยมีส่วนราชการต่างๆ ดังนี้
1. สานักปลัดเทศบาล ประกอบด้วย งานธุรการ , งานวิเคราะห์นโยบายและแผน , งานการเจ้าหน้าที่ , งานนิติการ , งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย , งานทะเบียนราษฎร และ งานประชาสัมพันธ์
2. กองคลัง ประกอบด้วย งานธุรการ , งานพัสดุ , งานการเงินและบัญชี , งานผลประโยชน์ , งานระเบียบและสถิติการคลัง และงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
3. กองช่าง ประกอบด้วย งานธุรการ , งานวิศวกรรม , งานผังเมือง , งานสาธารณูปโภค , งานสวนสาธารณะ และงานจัดสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ
4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย งานธุรการ , งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ , งานส่งเสริมสุขภาพ , งานเผยแพร่และฝึกอบรม , งานรักษาความสะอาด และงานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม
5. กองการศึกษา ประกอบด้วย งานธุรการ , งานบริหารการศึกษา , งานโรงเรียน , งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น และงานกีฬาและนันทนาการ
6. กองสวัสดิการสังคม ประกอบด้วย งานธุรการ , งานส่งเสริมสวัสดิการสังคม และงานพัฒนาชุมชน

จำนวนอัตรากาลังพนักงานเทศบาล
1. พนักงานเทศบาล จานวน 21 คน
2. ลูกจ้างประจา จานวน 4 คน
3. พนักงานจ้างตามภารกิจ จานวน 1 คน
4. พนักงานจ้างทั่วไป จานวน 12 คน
รวมทั้งสิ้น จานวน 38 คน

 

 

Logo150x150

 

       ลิขสิทธิ์ @2016 เทศบาลตำบลคชสิทธิ์

       26 ม.7 ถนนเทศบาล1 ตำบลคชสิทธิ์ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18250

       โทรศัพท์ 036-340588,036-340589 

       เบอร์แฟกซ์ 036-340587

       งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 036-375199 

       e-mail : Khochasith@gmail.com

       Power by Bangkok Global Software CO.,LTD.