กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ล้างท่อ ขยะล้น คนป่วย เรื่องพวกนี้ เรายินดีดูแล

กองสาธารณสุข