กองสวัสดิการสังคม
ทำงานร่วมกับชุมชน ส่งเสริมอาชีพ เพิ่มรายได้ ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส แก้ไขปัญหาสังคม ชุมชนเข็มแข็ง

กองสวัสดิการสังคม