วันอังคารที่ 5  กุมภาพันธ์ 2562 นายปริช คงสมปรีดิ์  นายกเทศบาลตำบลคชสิทธิ์ ได้มอบหมายให้ กองช่าง ดำเนินซ่อมฝาปิดท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 8 ต.คชสิทธิ์ อ.หนองแค  จ.สระบุรี  เป็นพื้นที่อยู่ในเขตรับผิดชอบของเทศบาล โดยนาย บุญทวี โคกครุฑ  ที่ปรึกษานายก ได้ลงพื้นที่ ควบคุมดูแลงานด้วยตนเอง

โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 เทศบาลตำบลคชสิทธิ  

โครงการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. และประชุมรับรองข้อมูล จปฐ.

โครงการ ประเพณีลอยกระทง ปี 2561 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561