โครงการ ประเพณีลอยกระทง ปี 2561 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561

โครงการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. และประชุมรับรองข้อมูล จปฐ.

โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชน (การเต้นไทเก๊ก)

โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ (ด้วยรอกกะลามะพร้าว)