โครงการรณรงค์รักษาความสะอาดเนื่องในวันสำคัญ(กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก)ประจำปีงบประมาณ2562 ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2562

นายกเทศมนตรีตำบลคชสิทธิ์พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลมอบรถเข็นให้กับผู้พิการราย นางสุภา สมกำเนิด และนายสำเนียง คล้ายตระกูล เมื่อวันที่ 9เมษายน2562

โครงการปั้นยิ้มสร้างสุขภาพออมวันละบาทตามวิถีความพอเพียง  ประจำปีงบประมาณ  2562

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ สุขกาย สุขใจ ใกล้ธรรมะ ประจำปีงบประมาณ 2562 ขิงชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลคชสิทธิ์ ซึ่งสนับสนุนงบประมาณโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลคชสิทธิ์ เมื่อวันที่ 3เมษายน2562 ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลคชสิทธิ์   

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์  วันครอบครัวแห่งชาติ

เนื้อหาอื่นๆ...