จุดคัดกรองก่อนเข้าสู่ตลาดสดเทศบาลตำบลคชสิทธิ์

 

 

กิจกรรมชาวคชสิทธิ์ไม่ทิ้งกัน แจกหน้ากากอนามัยให้แก่ประชาชน ต้านภัยไวรัส COVID-19

 

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจและศึกษาดูงานโครงการเฉลิมพระเกียรติ

และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

เทศบาลตำบลคชสิทธิ์ ร่วมกันล้างทำความสะอาดถนน ตลาด และบริเวณชุมชนภายในเขตรับผิดชอบ พร้อมกับทำการพ่นยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่

กิจกรรมโครงการรณรงค์รักษาความสะอาดเนื่องในวันสำคัญ

(กิจกรรมฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำคูคลองเพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน)