กำหนดการบริการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เทศบาลตำบลคชสิทธิ์  อำเภอหนองแค  จังหวัดสระบุรี

 

การบริการ

กำหนดการบริการ

ฉีดพ่นหมอกควัน

เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก

ทุกๆ 3 เดือน ได้แก่                      ตุลาคม, มกราคม, มีนาคม และมิถุนายน

ฉีดวัคซีนสุนัขและแมว

เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

มีนาคม ? เมษายน

ลอกท่อระบายน้ำ ในเขตเทศบาล (ดูดเลน)       เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วม

กรกฎาคม

ลอกวัชพืชในลำคลอง

เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วม

มิถุนายน ? กรกฎาคม