กำหนดการบริการกองสวัสดิการสังคม

    เทศบาลตำบลคชสิทธิ์  อำเภอหนองแค  จังหวัดสระบุรี

 

      การบริการ                                                                                                                     กำหนดการ

- รับลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/คนพิการ                                                                       - ตุลาคม-พฤศจิกายน

                                                                                                                                       - มกราคม-สิงหาคม

- จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/คนพิการ (กรณีรับเงินสด)                                                                 - ทุกวันที่ ๕ ของทุกเดือน

                                                                                                                                         (หากตรงกับวันหยุดให้เลื่อนออกไปวันเปิดทำการ)

- ลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด                                                                                 - ตลอดทั้งปี

- เวทีประชาคมจัดทำ/ทบทวนแผนชุมชน                                                                              - มกราคม และ มิถุนายน

- เทศบาลเคลื่อนที่สู่ชุมชน                                                                                                  - พฤษภาคม-สิงหาคม (เดือนละครั้ง)

- อบรมอาชีพระยะสั้นชุมชน                                                                                                  - พฤษภาคม-มิถุนายน

- รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด                                                                                                    - ๒๖ มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก

- ประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ                                                                                      - เดือนละ ๑ ครั้ง (สัปดาห์สุดท้ายของเดือน)

- ประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการกองทุนสวัสดิการชุมชน                                                 - เดือนละ ๑ ครั้ง (สัปดาห์สุดท้ายของเดือน)

- ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ศป.ปส.)                        - ๒ เดือน/ครั้ง (พฤศจิกายน,ธันวาคม,มกราคม

                                                                                                                                          มีนาคม,พฤษภาคม,กรกฎาคม,กันยายน)

- ประชุมคณะกรรมการชุมชน                                                                                                 - มกราคม,เมษายน,กรกฎาคม,ตุลาคม

- กิจกรรมเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                                                                               - ธันวาคม-มีนาคม

- กิจกรรมกลุ่มสตรี                                                                                                               - สิงหาคม-กันยายน

- กิจกรรมเด็กและเยาวชน                                                                                                     - สิงหาคม-กันยายน

                                                                     

 

 

Logo150x150

 

       ลิขสิทธิ์ @2016 เทศบาลตำบลคชสิทธิ์

       26 ม.7 ถนนเทศบาล1 ตำบลคชสิทธิ์ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18250

       โทรศัพท์ 036-340588,036-340589 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 036-375199  e-mail : Khochasith@gmail.com

       Power by Bangkok Global Software CO.,LTD.