วิสัยทัศน์การพัฒนา
?เทศบาลตาบลคชสิทธิ์เมืองน่าอยู่ คู่เศรษฐกิจยั่งยืน ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี?
พันธกิจ
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มีมาตรฐานและทั่วถึง
2. สร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาสังคมให้น่าอยู่
3. พัฒนาการศึกษาให้มีมาตรฐานและสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นให้ คงอยู่
4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น