หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบลคชสิทธิ์ ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน

facebook
ทต.คชสิทธิ์

facebook
ทต.คชสิทธิ์
ทต.คชสิทธิ์
สำนักงานเทศบาลตำบลคชสิทธิ์
ศาสนสถานในชุมชนคชสิทธิ์
การศึกษาในชุมชนคชสิทธิ์
ทต.คชสิทธิ์
1
2
3
 
 
   
ร้องเรียน ร้องทุกข์
ตลอด 24 ชม.
   
สายตรงนายก : 065-952-6366
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทร : 036-375-199
 
นายไพฑูรย์ คุปตะพันธุ์สนธิ
นายกเทศมนตรีตำบลคชสิทธิ์
 
 
 
 
 
 
 
 
ข่าวสาร
ข่าว
ประชาสัมพันธ์
 
   
 
คำสั่งเทศบาลตำบลคชสิทธิ์ ที่ 28/2565 เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและเลขา [ 2 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 69 
คำสั่งเทศบาลตำบลคชสิทธิ์ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล [ 8 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 20 
คำสั่งเทศบาลตำบลคชสิทธิ์ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล [ 8 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 22 
คำสั่งเทศบาลตำบลคชสิทธิ์ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง [ 8 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 20 
คำสั่งเทศบาลตำบลคชสิทธิ์ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง [ 8 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 16 
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖) [ 8 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 75 
ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลคชสิทธิ์ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิ [ 4 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 67 
ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลคชสิทธิ์ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเ [ 4 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 73 
   
   
 
- อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล ข่าวสรรหาบุคลากร - [ 1 ธ.ค. 2564 ]   อ่าน 109 
   
 
 
 
 
กิจกรรม
กิจการสภา
   
 
   
ข่าวสาร
จัดซื้อจัดจ้าง
 
โครงการปรับปรุงทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก [ 7 พ.ย. 2560 ]   อ่าน 83 
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล.และฝาปิด คสล. [ 7 พ.ย. 2560 ]   อ่าน 76 
โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยแอสฟัสท์ติดคอนกรีตบริเวณซอยโ [ 7 พ.ย. 2560 ]   อ่าน 91 
โครงการจ้างเหมาขุดลอกโคลนและวัชพืชที่เป็นสิ่งกีดขวางทางน้ำ [ 7 พ.ย. 2560 ]   อ่าน 80 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. หม [ 7 พ.ย. 2560 ]   อ่าน 70 
โครงการเทคอนกรีตขยายไหล่ทางพร้อมซ่อมแซมฝาปิดบ่อพัก คสล. [ 7 พ.ย. 2560 ]   อ่าน 85 
   
 
 
ข่าวสารภายนอก
หนังสือ
สั่งการ สถ.
ข่าวสาร
จาก สถ.จ.
ข่าวสาร
ในเครือข่าย
 
   
 
หารือการอุทิศที่ดิน ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว3162  [ 5 ต.ค. 2565 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งวดที่ 1 จำนวน 3 เดือน (เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม 2565) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3149 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 5 ต.ค. 2565 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งวดที่ 1 จำนวน 3 เดือน (เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม 2565) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3148 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 5 ต.ค. 2565 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งวดที่ 1 จำนวน 3 เดือน (เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม 2565) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3147 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 5 ต.ค. 2565 ]
ซักซ้อมแนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว7426 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 5 ต.ค. 2565 ]
ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง การกำหนดกิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ให้เป็นอำนาจและหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง กพส. มท 0810.8/ว3163  [ 5 ต.ค. 2565 ]
ขอเชิญประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนและเตรียมการทวนสอบโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว3159  [ 5 ต.ค. 2565 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ ฯ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/14722-14797 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 5 ต.ค. 2565 ]
การจัดทำร่างระเบียบสภาท้องถิ่นว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น กม. มท 0804.5/ว3127  [ 5 ต.ค. 2565 ]
การตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อให้ อปท. ใช้ดำเนินการสำรวจข้อมูลและขอบเขตของพื้นที่ชุ่มน้ำ (Wetlands) ระดับท้องถิ่นที่อยู่นอกเขตพื้นที่อนุรักษ์ ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว3152  [ 4 ต.ค. 2565 ]
ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 กสว. มท 0820.3/ว3134 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 4 ต.ค. 2565 ]
ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะสำหรับข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2565 สน.บถ. มท 0809.4/ว40 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 4 ต.ค. 2565 ]
แจ้งประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าพนักงานของรัฐต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 กม. มท 0804.6/ว3129 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 3 ต.ค. 2565 ]
ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน กรณีบรรจุบุคลากรในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ. 2565 สน.บถ. มท 0809.2/ว96  [ 3 ต.ค. 2565 ]
หลักเกณฑ์การดำเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว7302  [ 3 ต.ค. 2565 ]
ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังของโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว7303  [ 3 ต.ค. 2565 ]
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กจ. มท 0802.3/ว3126 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 3 ต.ค. 2565 ]
การขับเคลื่อนและเตรียมการทวนสอบโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเทศไทย ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว7289 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4] [แบบรายงาน]  [ 30 ก.ย. 2565 ]
ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ด้านการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ด้านการป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ฯ ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว7262  [ 30 ก.ย. 2565 ]
ประชาสัมพันธ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเรื่องรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) ข้อบังคับคุรุสภาฯ สน.บถ. มท 0809.4/ว3130  [ 30 ก.ย. 2565 ]
ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำรวจรายชื่อข้าราชการหรือพนักงานครูที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ สน.บถ. มท 0809.4/ว3128  [ 30 ก.ย. 2565 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพิ่มเติม ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/14404 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 30 ก.ย. 2565 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอน ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/14417 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 ก.ย. 2565 ]
การบริหารงบประมาณโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565 จำนวน 76 จังหวัด ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 และวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3118 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 30 ก.ย. 2565 ]
การปรับอัตราเงินอุดหนุนรายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว3113  [ 30 ก.ย. 2565 ]
   
   
 
หารือการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 6 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 7 
การรายงานผลการตั้งชุมชนและผลการดำเนินงานของชุมชนในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน INFO [ 6 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 6 
ขอความร่วมมืืือติดตามสถานการณ์และดำเนินมาตรการ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลายในช่วงการระบาด [ 6 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 5 
การตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ดำเนินการสำรวจข้อมูลและขอบเขตของพื้นที่ชุ่มน้ำ (Wetlands) ระดับท้องถิ่นที่อยู่นอกเขตพื้นที่อนุรักษ์ [ 6 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 5 
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2565 [ 6 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
การประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๕ [ 5 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 10 
ประชาสัมพันธ์สื่อสนับสนุนแผ่นพับการประเมินการเจริญเติบโตของเด็กอายุ 6-19 ปี [ 5 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
การปรับอัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายกหัวตามความจำเป็นพื้นฐาน [ 5 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 5 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบเเข่งขันเพื่อบรรจุเเละเเต่งตั้งเป็นพนักงานสถานธนานุบาลในตำแหน่งนักวิชาการเงินเเละบัญชี ประจำปี 2565 [ 5 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 4 
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติหลักเกณฑ์การกำหนดตำแหน่งพนักงานสถานธนานุบาล [ 5 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
ขอเชิญร่วมส่งผลงานประกวดนวัตกรรม ท้องถิ่นดิจิทัล ประจำปี 2565 เพื่อสร้างการรับรู้ สนับสนุนและส่งเสริมโครงการขับเคลื่อนรับบาลดิจิทัลในระดับหน่วยงานท้องถิ่น [ 5 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 4 
ข้อเสนอแนะในการเพิ่้มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน [ 4 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 5 
ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี [ 4 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 6 
การบริหารงบประมาณโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565 [ 4 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 6 
ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมรณรงค์วันล้างมือโลก ประจำปี 2565 [ 4 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 5 
การควบคุมและป้องกันการเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 4 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 7 
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม [ 4 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 6 
เรื่อง การโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เหลือจ่าย [ 4 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 12 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมสนับสนุนโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนต้นแบบ ด้านการบูรณาการข้อมูลระหว่างผู้ปกครองโรงเรียน [ 4 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
การคืนเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ เพื่อบรรเทาผลกระทบด้านเศรษฐกิจในช่วงเทศการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [ 4 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 8 
   
   
 
อบต.ชะอม ตรวจสอบพื้นที่ความเสียหาย ทำการแก้ไขเบื้องต้น จากพายุโนรู และได้มอบถุงยังชีพให้ผ [ 6 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
อบต.ชะอม เฝ้าระวัง ป้องกันไข้มาลาเรีย [ 6 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
อบต.หนองย่างเสือ รายงานข้อมูลเกี่ยวกับรายรับและรายจ่าย (GPP) เดือน กันยายน 2565 [ 6 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
ทต.สวนดอกไม้ โครงการประชุมการบริหารงานท้องถิ่นแบบบูรณาการ และการกำกับดูแลนิเทศงานให้แก่องค์กร [ 6 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
ทต.สวนดอกไม้ การเตรียมการจัดตั้งศูนย์บริการประชาชนบรีเวณพื้นที่คันคลองชลประทาน ช่วงหน้าโรงทอก [ 6 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
ทต.สวนดอกไม้ แขวงทางหลวงสระบุรีปรับปรุงบริเวณไหล่ทางตลอดแนวถนนพิชัยรณรงค์สงครามในเขตพื้นที่ตำ [ 6 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
ทต.สวนดอกไม้ การมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ (ถุงยังชีพ) ให้แก่ผู้ประสบภัยจากเหตุน้ำในแม่น้ำป่าสักล้ [ 6 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
ทต.สวนดอกไม้ การให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยจากเหตุน้ำในแม่น้ำป่าสักล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้า [ 6 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
ทต.ดอนพุด ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 6 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
ทต.ดอนพุด [ 6 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
อบต.บ้านยาง [ 6 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
ทต.ตลาดน้อย ประชาสัมพันธ์ เรื่อง บัตรประจำตัวคนพิการและการต่อบัตรประจำตัวผู้พิการที่หมดอายุ [ 5 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 38 
ทต.ตลาดน้อย ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิก [ 5 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 36 
ทต.พุกร่าง โครงการส่งเสริมสุขภาพกาย - ใจ ผู้สูงวัยใส่ใจถือศีล ประจำปี 2565 [ 5 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
ทต.พุกร่าง ร่วมต้อนรับ ผอ.รร.พระพุทธบาท พลานุกูลวิทยา [ 5 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
   
 
 
 
   
ประกาศ
จากระบบ e-GP
 


เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคชสิทธิ์ ประจำเดือนตุลาคม [ 30 ก.ย. 2565 ]ซื้อเครื่องฟอกอากาศ แบบเคลื่อนย้าย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคชสิทธิ์ ประจำ [ 22 ก.ย. 2565 ]ซื้อเครื่องฟอกอากาศแบบเคลื่อนย้าย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคชสิทธิ์ ประจำป [ 22 ก.ย. 2565 ]ซื้อเครื่องฟอกอากาศ แบบเคลื่อนย้าย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคชสิทธิ์ ประจำ [ 20 ก.ย. 2565 ]จ้างเหมาบริการจัดทำตัวอักษรป้ายประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลคชสิทธิ์และโลโก้เทศบาล โดย [ 20 ก.ย. 2565 ]จ้างเหมาจัดทำโครงการปรับปรุงทำความสะอาดคูคลอง รางและท่อระบายน้ำในเขตเทศบาลตำบลคช [ 20 ก.ย. 2565 ]ซื้อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูน [ 13 ก.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเ [ 12 ก.ย. 2565 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.ย. 2565 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ สำหรับใช้ในการดำเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเ [ 9 ก.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ย. 2565 ]

   
 
   
กระดาน
สนทนา
 
สอบถามเรื่องภาษีป้าย (29 มี.ค. 2565)    อ่าน 45  ตอบ 1  
เว็บไซต์ ทต.คชสิทธิ์ อ.หนองแค จ.สระบุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (29 มี.ค. 2565)    อ่าน 78  ตอบ 1  
   
 
 
   
ประกาศ
e-GP ในเครือข่าย
 


ทต.สร่างโศก จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลศูนย์อำนวยการช่วยเหลือป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย (น้ำท่วม [ 5 ต.ค. 2565 ]


อบต.หนองย่างเสือ จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองผักหนอก ประจำเดือน ตุ [ 5 ต.ค. 2565 ]


อบต.หนองย่างเสือ จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองมะค่า ประจำเดือน ตุลา [ 5 ต.ค. 2565 ]


ทต.หนองหมู ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์ คลอรีนผง ๑๐ % (๒๐ กก./ถัง) จำนวน ๑๐ [ 4 ต.ค. 2565 ]


อบต.สองคอน ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี [ 4 ต.ค. 2565 ]


ทต.หินกอง จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ต.ค. 2565 ]


อบต.หนองย่างเสือ จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองมะค่า ประจำเดือน ตุลา [ 3 ต.ค. 2565 ]


อบต.หนองย่างเสือ จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองผักหนอก ประจำเดือน ตุ [ 3 ต.ค. 2565 ]


อบต.หนองย่างเสือ จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองมะค่า ประจำเดือน ตุลา [ 3 ต.ค. 2565 ]


อบต.หนองย่างเสือ จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองผักหนอก ประจำเดือน ตุ [ 3 ต.ค. 2565 ]


อบต.หนองย่างเสือ จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256 [ 3 ต.ค. 2565 ]


อบต.สองคอน จ้างเหมาอาหารกลางวัน สำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดสองคอนกลาง [ 3 ต.ค. 2565 ]


อบต.สองคอน จ้างเหมาอาหารกลางวัน สำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดบ่อโศรก ประจ [ 3 ต.ค. 2565 ]


ทต.หินกอง จ้างประกอบอาหารกลางวันนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหินกอง โดยวิธีเฉพาะเจา [ 3 ต.ค. 2565 ]


อบต.หนองย่างเสือ ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประเภท นม ยู เอช ที รสจืด ขนาด 200 มล. สำหรับโร [ 3 ต.ค. 2565 ]


อบต.หนองย่างเสือ ซื้อน้ำดื่ม(แบบขวด) ขนาด 350 มิลลิลิตร และ น้ำดื่ม (แบบถัง) สำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็ [ 3 ต.ค. 2565 ]


อบต.หนองย่างเสือ จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซับขอน ประจำเดือน ตุลาคม [ 3 ต.ค. 2565 ]


อบต.สองคอน จ้างเหมาอาหารกลางวัน สำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดบ่อโศรก ประจ [ 3 ต.ค. 2565 ]


อบต.สองคอน จ้างเหมาอาหารกลางวัน สำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดสองคอนกลาง [ 3 ต.ค. 2565 ]


ทต.หนองแก จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองแก ประจำเดื [ 3 ต.ค. 2565 ]
   
 
 
 
 
สถานที่สำคัญ/Travel
 

วิหารหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์

ตลาดสดเทศบาลตำบลคชสิทธิ์
 
 
 
 
 
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
  คู่มือประชาชน
 
 เอกสาร แบบฟอร์ม
 สำหรับติดต่อราชการ
 
 
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
 
Poll สำรวจความคิดเห็น
  ท่านต้องการให้ ทต.คชสิทธิ์ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  การคมนาคม
  ระบบสาธารณูปโภค
  การให้บริการด้าน Internet
  การส่งเสริมอาชีพ
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 

   
   
เทศบาลตำบลคชสิทธิ์ 26 หมู่ที่ 7 ต.คชสิทธิ์ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18250 โทรศัพท์ : 036-340-588
Email : Khochasith@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลคชสิทธิ์
จำนวนผู้เข้าชม 71,355 เริ่มนับ 17 ธ.ค. 2564
จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 036-340-588