หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน

facebook
ทต.คชสิทธิ์

facebook
ทต.คชสิทธิ์
ทต.คชสิทธิ์
สำนักงานเทศบาลตำบลคชสิทธิ์
ศาสนสถานในชุมชนคชสิทธิ์
การศึกษาในชุมชนคชสิทธิ์
ทต.คชสิทธิ์
1
2
3
 
 
   
ร้องเรียน ร้องทุกข์
ตลอด 24 ชม.
   
สายตรงนายก : 065-952-6366
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทร : 036-375-199
 
นายไพฑูรย์ คุปตะพันธุ์สนธิ
นายกเทศมนตรีตำบลคชสิทธิ์
 
 
 
 
 
 
 
 
ข่าวสาร
ข่าว
ประชาสัมพันธ์
ข่าว
สรรหาบุคลากร
 
 
 
 
 
กิจกรรม
กิจการสภา
   
 
   
ข่าวสาร
จัดซื้อจัดจ้าง
 
โครงการปรับปรุงทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก [ 7 พ.ย. 2560 ]   อ่าน 19 
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล.และฝาปิด คสล. [ 7 พ.ย. 2560 ]   อ่าน 16 
โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยแอสฟัสท์ติดคอนกรีตบริเวณซอยโ [ 7 พ.ย. 2560 ]   อ่าน 19 
โครงการจ้างเหมาขุดลอกโคลนและวัชพืชที่เป็นสิ่งกีดขวางทางน้ำ [ 7 พ.ย. 2560 ]   อ่าน 17 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. หม [ 7 พ.ย. 2560 ]   อ่าน 14 
โครงการเทคอนกรีตขยายไหล่ทางพร้อมซ่อมแซมฝาปิดบ่อพัก คสล. [ 7 พ.ย. 2560 ]   อ่าน 19 
   
 
   
ประกาศ
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
 
ผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงและซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยแอสฟัสท์ติด [ 2 พ.ย. 2560 ]   อ่าน 23 
   
 
 
ข่าวสารภายนอก
หนังสือ
สั่งการ สถ.
ข่าวสาร
จาก สถ.จ.
ข่าวสาร
ในเครือข่าย
 
   
 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 9 กศ. มท 0816.3/ว182  [ 20 ม.ค. 2565 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประเมินตนเองตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting) ในสถานประกอบกิจการด้านอาหาร กสธ. มท 0819.2/ว172  [ 20 ม.ค. 2565 ]
ขอความร่วมมือในการแจ้งปฏิทินการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) กลุ่มไม่บันทึกแบบ กสศ. 05 ปีการศึกษา 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว176 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ม.ค. 2565 ]
ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์การอบรม เรื่อง สื่อเตรียมความพร้อม 8 ทักษะ เพื่อการดูแลให้ความช่วยเหลือเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว166  [ 20 ม.ค. 2565 ]
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 สน.บถ. มท 0809.2/ว10 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ม.ค. 2565 ]
การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... และร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กม. มท 0804.5/ว103 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 19 ม.ค. 2565 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำหรับโครงการประเมินคุณภาพนักเรียน ระดับการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีการศึกษา 2564 กศ. มท 0816.3/ว161  [ 19 ม.ค. 2565 ]
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมแนวดำเนินงานมาตรฐานระบบการจัดการอาหารและโภชนาการในสถานศึกษา รุ่นที่ ๓ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว167  [ 19 ม.ค. 2565 ]
การจัดส่งผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) กรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน 2562 (ส่งผลงานหลังอบรม 3 เดือน) สน.บถ. มท 0809.4/ว2 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ม.ค. 2565 ]
หารือหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว164 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ม.ค. 2565 ]
การอบรม หัวข้อ หลักกฎหมายและกระบวนการดำเนินการทางวินัยของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Webex สบ.พถ. มท 0807.2/ว157  [ 19 ม.ค. 2565 ]
การขยายระยะเวลาการรับรองหลักสูตรพัฒนาครูที่สถาบันคุรุพัฒนารับรอง ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว3 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ม.ค. 2565 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมัครเข้าร่วมโครงการ ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว160  [ 19 ม.ค. 2565 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว150 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ม.ค. 2565 ]
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง (วิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ) กสธ. มท 0819.2/ว148  [ 18 ม.ค. 2565 ]
โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งเมืองฮิโรชิมา ประจำปี 2565 กพส. มท 0810.2/ว156  [ 18 ม.ค. 2565 ]
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563และผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.7/ว139 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ม.ค. 2565 ]
การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565 กศ. มท 0816.3/ว155  [ 18 ม.ค. 2565 ]
ขอความอนุเคราะห์ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ....ผ่านแบบฟอร์มการรับฟังความคิดเห็นอิเล็กทรอนิกส์ (Microsoft Forms) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว154 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ม.ค. 2565 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว149  [ 18 ม.ค. 2565 ]
แจ้งบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนธันวาคม 2564 สน.คท. มท 0808.2/ว147 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ม.ค. 2565 ]
รายงานข้อมูลแหล่งน้ำที่มีผักตบชวาและผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาผักตบชวาในระบบสารสนเทศ กสว. มท 0820.3/ว144 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ม.ค. 2565 ]
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กม. มท 0804.6/ว142  [ 18 ม.ค. 2565 ]
การเผยแพร่องค์ความรู้จากงานสัมมนาทางวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานท้องถิ่นระหว่างไทย-ญี่ปุ่น กพส. มท 0810.2/ว128  [ 18 ม.ค. 2565 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลครั้งแรก ด่วนที่สุด กม. มท 0804.3/ว343 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ม.ค. 2565 ]
   
   
 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประเมินตนเองตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กรฯ [ 21 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
การขอพระราชทานเหรียญลูกเสือสรรเสริญ ประจำปี ๒๕๖๕ [ 20 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 8 
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 และผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 20 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 7 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 รายการงบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป 111 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2565) [ 20 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 9 
ขอความอนุเคราะห์ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ... ผ่านแบบฟอร์มการรับฟังความคิดเห็นอิเล็กทรอนิกส์ (Microsoft Forms) [ 20 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 6 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 12/2564 [ 20 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 4 
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนธันวาคม 2564 [ 20 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด [ 20 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 5 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวน อปท. สมัครเข้าร่วมโครงการ [ 20 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 6 
โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งเมืองอิโรชิมา ประจำปี 2565 [ 20 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 4 
การเผยแพร่องค์ความรู้จากงานสัมมนาทางวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานท้องถิ่นระหว่างไทย-ญี่ปุ่น [ 20 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งผู้เชี่ยวชาญให้ อปท. [ 20 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง วิทยาการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ [ 20 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 11 
แจ้งผลคำวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน [ 19 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 13 
การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2565 [ 19 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 13 
การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาร พ.ศ. 2566 [ 19 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 14 
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด [ 18 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 11 
ขอความอนุเคราะห์นำส่งโปสเตอร์โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบ การศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 18 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 13 
การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2565 [ 18 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 6 
ประชาสัมพันธ์คู่มือดูแลสุขภาพใจสำหรับครูผู้สอน [ 18 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 9 
   
   
 
ทต.คชสิทธิ์ หารือข้อมูลพื้นที่จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคม เทศบาลตำบลคชสิทธิ์ [ 21 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 4 
ทต.หินกอง กิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดวัด ภายในเขตเทศบาลตำบลหินกอง ณ วัดห้วยขมิ้น [ 21 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 29 
ทต.สวนดอกไม้ ประกาศเทศบาลตำบลสวนดอกไม้ เรื่อง การขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยการเจรจาตกลงครุภัณฑ [ 21 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 4 
อบต.ห้วยบง คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนนายกองค์การบริห [ 21 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.ห้วยบง คำสั่ง เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด [ 21 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
ทต.หินกอง ระงับเหตุเพลิงไหม้ [ 21 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 33 
อบต.หนองยาว โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (ปลูกปอเทือง) [ 21 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
ทต.หินกอง กองสวัสดิการสังคม ได้จัดดำเนินโครงการจัดทำแผนชุมชนและประชาคมประจำปีงบประมาณ 2565 [ 21 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 36 
อบต.บ้านป่า คำแถลงนโยบาย ของ นายสนิท ทองวิจิตร นายกองค์การบริหารสเวนตำบลบ้านป่า [ 21 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
ทต.ตลาดน้อย วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2565 นายประชุม ขวัญเมือง นายกเทศมนตรีตำบลตลาดน้อย ร่วมก [ 21 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
อบต.หนองสรวง [ 21 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
ทต.หนองโดน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถดับเพลิง หมายเลขทะ [ 21 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
อบต.ตลิ่งชัน ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และ ภาษีป้าย ประจำปี 2565 [ 21 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 7 
อบต.ตลิ่งชัน ประกาศเงินมัดจำรังวัดค้างบัญชีเกิน 5 ปี [ 21 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 5 
ทต.พุกร่าง 🔊🔊เทศบาลตำบลพุกร่าง ประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย [ 20 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 6 
   
 
 
 
   
ประกาศ
จากระบบ e-GP
 


จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายตามโครงการเฝ้าระวังอุบัติเหตุบนท้องถนนและอุบัติภัยช่วงเทศ [ 24 ธ.ค. 2564 ]จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิลสวัสดีปีใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ธ.ค. 2564 ]จ้างโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ธ.ค. 2564 ]จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 โดย [ 23 ธ.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ธ.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุการจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ธ.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ธ.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ธ.ค. 2564 ]จ้างดำเนินการซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน นข 5071 สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ธ.ค. 2564 ]จ้างดำเนินการซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน กจ 3916 สระบุรี โดยวิธีเฉ [ 17 ธ.ค. 2564 ]จ้างดำเนินการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศหน้าห้องรองนายกเทศมนตรี หมายเลขครุภัณฑ์ 420- [ 14 ธ.ค. 2564 ]จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ธ.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ธ.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ธ.ค. 2564 ]จ้างขออนุมัติดำเนินการซ่อมแซมและบำรุงรักษา รถยนต์หมายเลขทะเบียน บม 1980 สระบุรี [ 3 ธ.ค. 2564 ]

   
 
   
กระดาน
สนทนา
 
เว็บไซต์ ทต.คชสิทธิ์ อ.หนองแค จ.สระบุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (29 ธ.ค. 2564)    อ่าน 15  ตอบ 0  
   
 
 
   
ประกาศ
e-GP ในเครือข่าย
 


อบต.หนองย่างเสือ จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน บท 150 สระบุรี [ 20 ม.ค. 2565 ]อบต.หนองย่างเสือ ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำหรับสำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ม.ค. 2565 ]อบต.หนองย่างเสือ วัสดุก่อสร้าง สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองผักหนอก [ 20 ม.ค. 2565 ]อบต.หนองยาว จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กรก ๙๗๖ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ม.ค. 2565 ]อบต.หนองยาว จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ [ 20 ม.ค. 2565 ]อบต.หนองยาว ซื้อสารส้ม และ คลอรีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ม.ค. 2565 ]ทต.หินกอง ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ม.ค. 2565 ]ทต.หินกอง ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ม.ค. 2565 ]ทต.นายาว จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์) ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ม.ค. 2565 ]อบต.หนองนาก จ้างซ่อมรถขยะ ทะเบียน 83-7008 สระบุรี จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ม.ค. 2565 ]ทต.หนองโดน จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บต7893 สบ รหัสครุภ [ 20 ม.ค. 2565 ]ทต.หนองโดน ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ม.ค. 2565 ]ทต.หนองหมู ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ม.ค. 2565 ]ทต.หนองหมู ซื้อขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ดังนี้ 1 เครื่องสำรอง [ 19 ม.ค. 2565 ]อบต.พุคำจาน จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศของกองช่าง ขนาด ๑๘๐๐๐ BTU รหัสครุภัณฑ์หมายเลข ๔๒๐ [ 19 ม.ค. 2565 ]อบต.หนองสรวง จ้างซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ม.ค. 2565 ]ทต.หินกอง จ้างซ่อมแอร์รถตู้โตโยต้า หมายเลขทะเบียน นข 5456 สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ม.ค. 2565 ]ทต.หินกอง ซื้อหมึกเครื่องปริ้นท์เอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ม.ค. 2565 ]ทต.ดอนพุด ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ม.ค. 2565 ]ทต.ดอนพุด ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ม.ค. 2565 ]

   
 
 
 
 
สถานที่สำคัญ/Travel
 

วิหารหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์

ประตูระบายน้ำพระเอกาทศรถ
 
 
 
 
 
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
  คู่มือประชาชน
 
 เอกสาร แบบฟอร์ม
 สำหรับติดต่อราชการ
 
 
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
Poll สำรวจความคิดเห็น
  ท่านต้องการให้ ทต.คชสิทธิ์ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  การคมนาคม
  ระบบสาธารณูปโภค
  การให้บริการด้าน Internet
  การส่งเสริมอาชีพ
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 

   
   
เทศบาลตำบลคชสิทธิ์ 26 หมู่ที่ 7 ต.คชสิทธิ์ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18250 โทรศัพท์ : 036-340-588
Email : Khochasith@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลคชสิทธิ์
จำนวนผู้เข้าชม 17,531 เริ่มนับ 17 ธ.ค. 2564
จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 036-340-588